Bookstore

ประกาศนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารฯ โดยมีการใช้เทคโนโลยีระบบ ฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยในการจัดเก็บและการเข้าถึง รวมถึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น ที่มี สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการการเข้าถึงข้อมูลผู้รับบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แนวปฏิบัติฯ นี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารฯ โดยอาจมีการแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติมตามแนวปฏิบัติฉบับนี้ ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและขอ ความยินยอมตามกฏหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขออนุญาตจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลโดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์บรรณสารฯ เพื่อใช้ ประโยชน์เพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล รูปถ่าย ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ รวมทั้งประวัติ การใช้บริการระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณศักชัย หันขุนทด เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสารการเรียนการสอน
- โทรศัพท์ 0862445262