คณะทำงานบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ผลงานเครือข่าย

ผลงานเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

บทความ


ผลงานเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

สื่อประสม

 1. วัดสำคัญในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา
 2. คำขวัญเดิมของจังหวัดนครราชสีมา

สื่อสิ่งพิมพ์

 • ขวัญแก้ว เทพวิชิต. (2552). หมี่ตะคุ ของดีโคราช. นครราชสีมา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การอบรม / บรรยายวิชาการ

 • การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น กรณีนนทบุรีศึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ณ อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บทความ


ผลงานเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

สื่อประสม

 1. กำปั่น บ้านแท่น
 2. ขนมจีนประโดกในจังหวัดนครราชสีมา
 3. หมี่ตะคุ

การอบรม / บรรยายวิชาการ

 • การลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน Metadata และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 29 มีนาคม 2550 ณ อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

สื่อสิ่งพิมพ์

 • คณะทำงานสารสนเทศท้องถิ่นเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา. (2549). บรรณานุกรมงานวิจัยโคราชศึกษา. นครราชสีมา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (เอกสารเต็ม)
 • คณะทำงานสารสนเทศท้องถิ่นเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา. (2549). บทคัดย่องานวิจัยโคราชศึกษา. นครราชสีมา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (เอกสารเต็ม)

การอบรม / บรรยายวิชาการ

 • การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น วันที่ 29 มีนาคม 2549 ณ อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สืบค้นข้อมูล