คณะทำงานบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ติดต่อสอบถาม

คณะกรรมการอำนวยการ

ชื่อ-สกุล: นายสุเกษม อิงคนินนท์
ตำแหน่ง: ประธาน
e-mail: sukasem99@hotmail.com
โทรศัพท์: 08-1264-3901


ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
ตำแหน่ง: เลขานุการ
e-mail: nattaya@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3081


คณะทำงานบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล: นางศศิธร หวังค้ำกลาง
ตำแหน่ง: ประธาน
e-mail: Jeba.w@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 044 ...


ชื่อ-สกุล: นางขวัญแก้ว เทพวิชิตร
ตำแหน่ง: เลขานุการ
e-mail: kwankaew@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0 4422 3073


คณะทำงานสารสนเทศท้องถิ่น

ชื่อ-สกุล: นางสาวอุดมลักษณ์ กาญจนรังสิชัย
ตำแหน่ง: ประธาน
e-mail: ukanjana@yahoo.com
โทรศัพท์: 08-9580-3568


ชื่อ-สกุล: นางสาวพุทธชาติ เรืองศิริ
ตำแหน่ง: เลขานุการ
e-mail: poolsri@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3106


คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล: นายบดินทร์ ยางราชย์
ตำแหน่ง: ประธาน
e-mail: badin@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3081


สืบค้นข้อมูล