คณะทำงานบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

คณะกรรมการอำนวยการ - โครงสร้าง

ชื่อ-สกุล: นายสุเกษม อิงคนินนท์
ตำแหน่ง: ประธาน
e-mail: sukasem99@hotmail.com
โทรศัพท์: 08-1264-3901


ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน
ตำแหน่ง: รองประธาน
e-mail: apichat@rmuti.ac.th
โทรศัพท์: 08-1966-4655


ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
ตำแหน่ง: เลขานุการ
e-mail: nattaya@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3081


ชื่อ-สกุล: นางสาวเกศรินทร์ น้อยคำแก้ว
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: library@nmc.ac.th
โทรศัพท์: 0-4446-6111 ต่อ 300,333


ชื่อ-สกุล: นางสาวจิตชญา กรสันเทียะ
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: jitchaya_kor@vu.ac.th
โทรศัพท์: 08-9581-8952


ชื่อ-สกุล: นางสาวอุดมลักษณ์ กาญจนรังสิชัย
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: ukanjana@yahoo.com
โทรศัพท์: 0-4424-2397 ต่อ 141


ชื่อ-สกุล: นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: su-kiti@hotmail.com
โทรศัพท์: 08-6251-6400


ชื่อ-สกุล: นางดวงใจ กาญจนศิลป์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขา
e-mail: doungjai@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0 4422 3071


สืบค้นข้อมูล