คณะทำงานบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

คณะทำงานสารสนเทศท้องถิ่น - โครงสร้าง

ชื่อ-สกุล: นางสาวอุดมลักษณ์ กาญจนรังสิชัย
ตำแหน่ง: ประธาน
e-mail: ukanjana@yahoo.com
โทรศัพท์: 08-9580-3568


ชื่อ-สกุล: นายวิทวัส น้อยม่วง
ตำแหน่ง: รองประธาน
e-mail: wittawat_ploy@hotmail.com
โทรศัพท์: 08-0622-1641


ชื่อ-สกุล: นางสาวพุทธชาติ เรืองศิริ
ตำแหน่ง: เลขานุการ
e-mail: poolsri@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3106


ชื่อ-สกุล: นางจิราพร ภู่ถนนนอก
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: jiraporn.wa@rmuti.ac.th
โทรศัพท์: -


ชื่อ-สกุล: นางดวงใจ กาญจนศิลป์
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: doungjai@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0-4422-3071


ชื่อ-สกุล: นางรุจีรัตน์ ขันงูเหลือม
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: y_jay123@hotmail.com
โทรศัพท์: 08-9844-1771


ชื่อ-สกุล: นางวาสนา เถาว์พุดซา
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: vasanass@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 08-7965-8112


ชื่อ-สกุล: นางสาวเกศรินทร์ น้อยคำแก้ว
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: library@nmc.ac.th
โทรศัพท์: 0-4446-6111 ต่อ 300, 333


ชื่อ-สกุล: นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: jarupan_71@hotmail.com
โทรศัพท์: 0-4400-9009


ชื่อ-สกุล: นางสาวนาตยา ศิริทับ
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: n.sirithub@gmail.com
โทรศัพท์: 0-4400-9009


ชื่อ-สกุล: นางสาววิลาวรรณ ต่างสันเทียะ
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: library@nmc.ac.th
โทรศัพท์: 04446611 ต่อ 300,333


ชื่อ-สกุล: นางสาวอุไรลดา ชูพุทธพงษ์
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: urai.sr@rmuti.ac.th
โทรศัพท์: -


ชื่อ-สกุล: นายภักดี ขันดี
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: pbuu_pakdee@hotmail.com
โทรศัพท์: 08-6868-9757


ชื่อ-สกุล: นายวรนุช แบบนา
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: Nooch_korat@hotmai.com
โทรศัพท์: -


สืบค้นข้อมูล