คณะทำงานบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - โครงสร้าง

ชื่อ-สกุล: นายบดินทร์ ยางราชย์
ตำแหน่ง: ประธาน
e-mail: badin@sut.ac.th


ชื่อ-สกุล: นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: -


ชื่อ-สกุล: นางสาวเครือวรรณ สาระนา
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: Kruewan_sar@vu.ac.th


ชื่อ-สกุล: นางสาววราภรณ์ วังหอม
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: Waraporn.wa@rmuti.ac.th


ชื่อ-สกุล: นายจิรวัฒน์ สุราสา
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: -


ชื่อ-สกุล: นายเตชินท์ เกตุสิงห์น้อย
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: techin@sut.ac.th


ชื่อ-สกุล: นายทัชพงษ์ ขันธวิธิ
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: tuhapong@hotmail.com


ชื่อ-สกุล: นายวรนุช แบบนา
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: nooch_korat@hotmail.com


ชื่อ-สกุล: นายศักดิธัช ทิพวัฒน์
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: -


ชื่อ-สกุล: นายสุเทพ ยนต์พิมาย
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: suthep@rmuti.ac.th


ชื่อ-สกุล: นายสุธินันท์ พรมสุริย์
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: -


ชื่อ-สกุล: นายอิสระพงษ์ นาสมโครต
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: -


ชื่อ-สกุล: พระมหาถาวร อภิธมุมสุธี
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: dhawaraa@gmail.com


สืบค้นข้อมูล