คณะทำงานบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

คณะทำงานบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ - โครงสร้าง

ชื่อ-สกุล: นางศศิธร หวังค้ำกลาง
ตำแหน่ง: ประธาน
e-mail: Jeba.w@hotmail.co.th
โทรศัพท์: 044 ...


ชื่อ-สกุล: นางรติมา ปลั่งกลาง
ตำแหน่ง: รองประธาน
e-mail: ratima.pl@rmuti.ac.th
โทรศัพท์: 044 ...


ชื่อ-สกุล: นางขวัญแก้ว เทพวิชิตร
ตำแหน่ง: เลขานุการ
e-mail: kwankaew@sut.ac.th
โทรศัพท์: 0 4422 3073


ชื่อ-สกุล: นางขนิษฐา ดูปอนด์
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: kanitta.tungklang@gmail.com
โทรศัพท์: 044 ...


ชื่อ-สกุล: นางมุกดา ป้อมหิน
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: mukpom@hotmail.com
โทรศัพท์: 0 4492 4556


ชื่อ-สกุล: นางสาวจิตชญา กรสันเทียะ
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: aries_kay22@hotmail.com
โทรศัพท์: 08-9581-8952


ชื่อ-สกุล: นางสาวนงลักษณ์ จันตา
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: -
โทรศัพท์: 0 4422 3073


ชื่อ-สกุล: นางสาวปนิดา คุณศึกษา
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: panida.ch@rmuti.ac.th
โทรศัพท์: 044 ...


ชื่อ-สกุล: นางสาวศิริลักษณ์ ตรีกิ่ง
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: ????
โทรศัพท์: 0 4424 2397 ต่อ 141


ชื่อ-สกุล: นางสาวอุดมลักษณ์ กาญจนรังสิชัย
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: ukanjana@yahoo.com
โทรศัพท์: 0 4424 2397 ต่อ 141


ชื่อ-สกุล: นางสาวอุบลรัตน์ จันทร์พิทักษ์
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: library@nmc.ac.th
โทรศัพท์: 0 4446 6111 ต่อ 300


ชื่อ-สกุล: นางสุวิตดา ปรีศิริ
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: preesiribua924@gmail.com
โทรศัพท์: 044...


ชื่อ-สกุล: นางเสงี่ยม มุ่งเพียร
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
e-mail: library@nmc.ac.th
โทรศัพท์: 0 4446 6111 ต่อ 300


สืบค้นข้อมูล